Special Guest Teacher

KPJAYI CERTIFIED TEACHER
KRANTI FROM KMC TOKYO /
31 MARCH 2019

FIRST AUTHORIZED THAI TEACHER
FROM SRI K.PATTABHI JOIS :
TEACHER AUM SUCHAVADEE /
12 MAY 2019

ASHTANGA WEEKEND
WITH TEACHER SHARMILA DESAI
KPJAYI CERTIFIED TEACHER /
25-27 AUGUST 2017